Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)

Klinik Hakkında

Kayseri Şehir Hastanesi çocuk kliniği, çocuklarımızın sağlık bakımı ve tedavileri için bölgemizin en gelişmiş merkezlerinden biridir. Hastanemiz Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde iken, haziran 2018 tarihinden itibaren Şehir Hastenesinin açılması ile birlikte yeni modern kliniğine taşınmıştır. Kayseri ve bölgenin diğer illerinden hastanemize refere edilen hastalar kliniğimize kabul edilmektedir. Kliniğimizde dokuz doçent, dört başasistan olmak üzere, yandal (pediatri ve ilgili yandal uzmanlığı) uzman hekimleri, pediatri uzman hekimleri ve otuz iki pediatri asistan hekimi, ekip ruhuyla çocuklarımızın sağlığının korunması ve hastalık hallerinde tedavileri için özveri ile çalışmaktadır.
 
Ayaktan başvurularda hastalar genel pediatri, sosyal pediatri, yenidoğan veya acil çocuk polikliniklerinde değerlendirildikten sonra tanı süreci için gerekli görülen incelemeler ve konsültasyonlar yapılarak tedavileri düzenlenmektedir. Bu polikliniklere ayaktan başvuru dışında, 182 nolu telefon hattından randevu alınarak da muayene olunabilmektedir. Yandal branş hekimi muayenesi gereken hastalar ve daha önceden takipte olan hastalar ise ilgili yandal branş hekimi tarafından değerlendirilmektedir. Yandal polikliniklerinden ilgili hekimin onayı ile randevu alınabilmektedir.

Hastenemiz bünyesinde;
 
• Çocuk Acil Kliniği; 24 yataklı müşahede, resüsitasyon odası ve poliklinikler bulunmaktadır.
• Poliklinik Alanı; genel pediatri, sosyal pediatri, yenidoğan, kardiyoloji, hematoloji, nöroloji, romatoloji, gastroeneterolji, enfeksiyon, genetik, metabolizma, endokrinoloji poliklinikleri, diyetisyen, aşı odası, işitme testi, boy kilo ölçüm, bebek bakım odaları bulunmaktadır.
• Süt çocuğu, adölesan ve yandal servisi; çocukların konsültan hekim, yandal branş hekimi ve asistan hekimler tarafından takip ve tedavilerinin yapıldığı yataklı servislerdir.
• Hematoloji servisi; hematolojik ve onkolojik hastalıkların tedavisinin yapıldığı servisdir.
• Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi; 13 dördüncü basamak, 23 üçüncü basamak, 12 ikinci basamak ve 4 birinci basamak olmak üzere 52 kuvözlü bir kliniktir.
• Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi; 14 yataklı üçüncü basamak ve 14 yataklı ikinci basamak yoğun bakım yatağı içeren bir kliniktir.
• Çocuk Palyatif Bakım Merkezi; 7 yataklı bir servistir.

Çocuk hastanemiz aynı zamanda asistan eğitiminin verildiği ve uzman çocuk hekimlerinin yetiştirildiği bir eğitim kliniğidir. Bu süreçte hasta başı eğitimi yanısıra haftanın dört günü eğitim toplantıları yapılmaktadır. Klinikte yetişen asistan hekimlerimizin okuma, bu okumalar üzerine düşünme, soru sorma, hastalık mekanizmaları üzerinden tedavi planlama, öğrenme ve öğrendiklerini paylaşarak hep birlikte bilgi ve görgülerinin artırılması amaçlanmaktadır.
 
Klinik bünyesinde hasta bakım kalitesini artırmayı, çocuklarımızın karşılaştığı ağır hastalık durumlarında tedavilerini geliştirmeyi, hastalık hallerinde doğru tanı, etkili ve gerektiği kadar hızlı-etkin tedaviler verebilmeyi ve alanımızda ki gelişmeleri takip etmeyi ve bu gelişmeleri klinikte uygulamayı, aynı zamanda bilime katkı sağlayacak araştırmaları yapmayı gaye ediniyoruz.

Kliniğimiz Bünyesinde Yer Alan Birimler
  
Hematoloji
 
On yedi yataklı (tüm odalar hepafiltreli olacak şekilde, 2 kişilik 4 oda, 1 kişilik 9 oda bulunmaktadır) servisinde hizmet vermektedir. Servise hasta refakatçileri ve çalışanlar dışında giriş olmayıp tüm odalar günlük olarak temizlenmektedir. Kemoterapi ilaçları hastane bünyesinde bulunan hazırlama ünitesinde steril olarak hazırlanarak servise getirilmektedir. Kemik iliği biyopsisi, aspirasyonları ve intratekal tedaviler servis içerisinde bulunan acil müdahaleye elverişli müdahale odasında, sedasyon altında yapılmaktadır. Kan ve kan ürünleri hastane bünyesinde bulunan kan bankası ve aferez ünitesinden kısa sürede temin edilmektedir.
Klinik bünyesinde üç pediatrik hematoloji-onkoloji yan dal uzmanı, asistan doktorlar ve 12 hemşire görev yapmaktadır.
 
Polikliniğimizde iki muayene odası, kan alma odası, müdalahe odası ve ayaktan tedavi odaları bulunmaktadır. Burada hastaların takipleri, kemoterapileri, talasemi ve hemofili gibi diğer hematolojik hastaların kan ve kan ürünü destek tedavileri yapılmaktadır.
 
Nefroloji
 
Ünitemizde bebeklerin ve çocukların idrar yolları ve böbrek hastalıklarının tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Doğuştan veya sonradan ortaya çıkan böbrek hastalıkları, idrar kanallarındaki anormallikler, enfeksiyonlar, kanamalar, kistler, tümörler, böbrek yetmezlikleri, hipertansiyon, FMF (ailevi Akdeniz ateşi), ve idrar yolları taşları bu ünitenin sorumluluk alanına girmektedir.
 
Enfeksiyon
 
Çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları oldukça sık görülmektedir. Bazı hallerde ise enfeksiyon hastalıkları ağır seyrederek çocuklarımızın ciddi hastalanmalarına neden olmaktadır. Bu hastalıklara neden olan mikroorganizmaların neden olduğu kliniğin tanınması ve etkene özgün tedaviler verilmesi önem arzeder. Gerek klinik gerekse laboratuvar bulguları ile tanı konulan enfeksiyon hastalıklarının ayaktan ve yatarak tedavileri yapılmaktadır. Burada uygulanan klinik yaklaşımlar asistan eğitiminin bir parçası olmaktadır.
 
Gastroenteroloji
 
Çocuk gastroenteroloji bölümümüzde; çölyak hastalığı, laktoz intoleransı, früktoz intoleransı, safra taşı, safra çamuru, safra yolu anormallikleri, inek sütü alerjisi ve diğer besin alerjileri, hepatitler, karaciğer enzim yükseklikleri, yenidoğan sarılıkları (neonatal kolestaz vb), gastrit, ülser, gastroözefagial reflü hastalığı, iltahabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, chron hastalığı), rektal polip, yabancı cisim yutma olguları, kronik karaciğer hastalıkları, karında asit birikimine neden olan hastalıklar, pankreas hastalıkları, karaciğerde yağlanma, karaciğer ve dalak büyüklüğüne neden olan hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.
 
Tanı ve tedavi amaçlı girişimsel işlemler; ösefagogastroduodenoskopi (yemek borusundan mide, oniki parmak bağırsağına kadar olan bölgenin endoskopik olan görüntülenmesi), endoskopik ince bağırsak biyopsisi, midede bulunan yabancı cisimlerin endoskopik olarak çıkarılması, ösefagus varisi bant ligasyonu (yemek borusundaki genişlemiş ve kanama eğilimindeki toplardamarların boğulması), ileokolonoskopi (makat yoluyla girilerek, endoskop ile tüm kalın bağırsağın ve ince bağırsağın son kısmının incelenmesi), rektosigmoidoskopi (makat yoluyla kalın bağırsağın yaklaşık son 30 cm’lik kısmının endoskop ile incelenmesi), endoskopik polipektomi (poliplerin endoskopik olarak çıkarılması) şeklindedir.
 
Genetik
 
Çocuk genetik hastalıkları polikliniğinde doğumsal anomaliler, kalıtsal hastalıklar, genetik sendromlar gibi hastalıkların değerlendirilmesi, tanı için gerekli tetkikleri ve izlemleri yapılmaktadır. Hastalarımıza ve ailelelerine genetik danışmanlık hizmeti verilmektedir.
  
Endokrinoloji
 
Endokrin sistemin işlevinde bozukluk neticesi gelişen diyabet, hipo ve hipertroidi, erken püberte, geç püberte, boy kısalığı gibi hormonal bozuklukların tanı, izlem ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.
 
Metabolizma
 
Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları kliniğimiz; kalıtsal metabolik hastalıkları tarama, tanı ve tedavi konularında klinik ve laboratuvar hizmetleri veren, ayrıca obezite, malnütrisyon, iştahsızlık, büyüme geriliği gibi beslenme problemleri nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların tedavi ve takibini uygulayan bir kliniktir.

Klliniğimizde aminoasit metabolizma bozuklukları (Fenilketonüri, Tirozinemi, Alkaptonüri, gibi) karbohidrat metabolizma bozuklukları (Glikojen Depo Hastalıkları, Galaktozemi, Herediter Fruktoz İntoleransı gibi), organik asidemiler (Propiyonik Asidemi, Metilmalonik Asidemi, İzovalerik Asidemi gibi) ve lizozomal depo hastalıkları (Gaucher Hastalığı, Niemann Pick Hastalığı, Mukopolisakkaridoz gibi) başta olmak üzere diğer nadir metabolik hastalıklar, hiperlipidemiler (ailevi hiperkolesterolemi ve hipertrigliseridemi), vitamin mineral metabolizma bozuklukları gibi hastalıkların izlem ve tedavisi yapılmaktadır.
 
Sosyal Pediatri
 
Çocuk sağlığının izlenmesi kapsamında; büyüme, gelişmenin izlenmesi ve duraksamaların saptanması, hastalıkların erken tanılarının konması, bağışıklama, bebek ve çocuk beslenmesi, çocuğun çevre ile ilişkisi ve bu anlamda yaşanan sorunlar ile çocukların ihmal ve istismardan korunması anlamında çalışmalar yürütülmektedir.
 
Nöroloji
 
Kliniğimizde modern teknolojik imkânlardan faydalanarak nörolojik hastalıkları olan çocuklarımızın tanı, tedavi ve takiplerini en iyi şekilde yürütmeye çalışmaktayız. Kliniğimiz bünyesinde beyin hücrelerinden kaynaklanan normal ve anormal elektriksel dalgaları kafa derisi üzerine yapıştırılan elektrotlar yardımıyla kaydedilmesini sağlayan EEG ünitesi aktif olarak hizmet vermektedir.
 
Kliniğimizde çocukluk çağı epilepsileri, serebral palsi, kas hastalıkları, otizm spektrum bozuklukları, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, inmeler, idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, konuşma bozuklukları, gelişimsel beyin anormallikleri, merkezi sinir sisteminin otoimmün, nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıkları, hareket bozuklukları, baş ağrıları ve uyku bozuklukları gibi hastalıkların tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.
 
Çocukluk çağı nörolojik hastalıkların tanı, takip ve tedavileri ekip çalışması gerektirdiğinden kliniğimiz çocuk radyoloji, çocuk metabolizma, çocuk psikiyatri, beyin ve sinir hastalıkları cerrahisi ve fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri ile koordineli olarak çalışılmaktadır.
 
Çocuk Yoğun Bakım
 
Çocuk Yoğun Bakım ünitemiz 14 ikinci basamak ve 14 üçüncü basamak olmak üzere toplam 28 yatak kapasitesine sahiptir. Ünitemizde akut solunum yetmezliği, kompleks doğumsal ve kazanılmış kalp hastalıkları, karaciğer ve böbrek yetmezliği, şok, hayatı tehdit eden enfeksiyonlar, metabolik hastalıklar, ağır astım atakları, epileptik nöbetler, kafa içi basınç artışı sendromu ve diyabetik koma gibi hayatı tehdit eden akut durumlarda çocuk hastalarımızın tedavisi yapılmaktadır. Yoğun bakım ekibimiz tarafından, mekanik ventilasyon, inhale nitrik oksit, böbrek destek sistemleri (CRRT, periton diyalizi) ve devamlı EEG monitorizasyonu dahil olmak üzere ileri yoğun bakım tıbbi destek teknolojileri kullanılmaktadır.
 
Çocuk Palyatif Bakım Merkezi
 
Kronik hastalığı olup evde bakımında zorluk olan çocukların tedavilerinin yapıldığı yedi yataklı bir ünitedir. Ülkemizde nadir bulunan çocuk palyatif bakım merkezlerinden biridir.

30 Mart 2023