Kalite Yönetimi
13 Eylül 2022

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Fatma ÇELİK YEŞİL

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI

Nuray ŞAHİN
Gökmen ATABEY
Pınar KORKMAZ
Saniye ÖZKAN
Burcu KAYA

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
Öz değerlendirmeleri yönetmek.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Düzeltici Önleyici Faaliyet sürecini yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
Hastanenin misyon, vizyon ve hedeflerine uygun çalışmak.

KOMİTELER

Hastanemiz yönetimince; Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Tesis Güvenliği, Radyasyon Güvenliği, İlaç Güvenliği, Transfüzyon ve Enfeksiyon Kontrol Komiteleri kurulmuş olup; Komiteler, hastanemizin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komite Görev alanları; Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması, Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması, Hasta mahremiyetinin sağlanması, Hastaların güvenli transferi, Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi, Bilgi güvenliğinin sağlanması, Enfeksiyonların önlenmesi, Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanmasını kapsamaktadır.

Komitemiz, ilgili Başhekim Yardımcısı başkanlığında; İdari Mali İşler Müdürlüğü, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünden ilgili yöneticiler, Kalite Yönetim Direktörü, Kalite birim çalışanları ve birim sorumlularının katılımıyla, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır. Komite üyeleri tarafından, alanlara ilişkin sorunlar ve sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

ÇALIŞAN  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komite Görev alanları; Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması, Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması, Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi gibi çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Komitemiz, ilgili Başhekim Yardımcısı başkanlığında; İdari Mali İşler Müdürlüğü, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünden ilgili yöneticiler, Kalite Yönetim Direktörü, Kalite birim çalışanı, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği sorumluları, İSG uzmanı ve birim sorumlularının katılımıyla, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır. Komite üyeleri tarafından, alanlara ilişkin sorunlar ve sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

EĞİTİM KOMİTESİ

EğitimKomitesi, Hastanemizdeki tüm eğitim faaliyetlerinin planlanmasını ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri, Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitimler komitenin görev alanı kapsamında yürütülür.

Komitemiz, ilgili Başhekim Yardımcısı başkanlığında; İdari Mali İşler Müdürlüğü, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünden ilgili yöneticiler, Kalite Yönetim Direktörü, Kalite birim çalışanı, Eğitim Birim Sorumlusu, eğitim hemşireleri ve birim sorumlularının katılımıyla, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır. Komite üyeleri tarafından, alanlara ilişkin sorunlar ve sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komite Görev alanları; Bina turlarında tespit edilen, hastanemizdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar ve aksaklıklara yönelik gerekli iyileştirmeler, Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması, Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, Atık yönetimi çalışmaları, Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması, Tehlikeli maddelerin yönetimini kapsamaktadır.

Komitemiz, ilgili Başhekim Yardımcısı başkanlığında; İdari Mali İşler Müdürlüğü, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünden ilgili yöneticiler, Kalite Yönetim Direktörü, Kalite birim çalışanı, İSG uzmanı, Teknik hizmet sorumluları ve birim sorumlularının katılımıyla, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır. Komite üyeleri tarafından, alanlara ilişkin sorunlar ve sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

İLAÇ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hastane Yönetimince oluşturulan İlaç Güvenliği Komitesi, İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin yönetimi ve bu süreçlerde yaşanan sorunlar aksaklıklar, çözümler ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.

Komitemiz, ilgili Başhekim Yardımcısı başkanlığında; İdari Mali İşler Müdürlüğü, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünden ilgili yöneticiler, Kalite Yönetim Direktörü, Sorumlu Eczacı Farmakovijilans Sorumlusu ve yönetimce belirlenen klinik sorumlularının katılımıyla, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır.

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Radyasyon Güvenliği Komitesi
Radyoloji Hizmetleri Değerlendirme
Bebek Dostu Hastane Komisyonu

EKİPLER

Beyaz Kod Ekibi
Mavi Kod Ekibi
Pembe Kod Ekibi

Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi

Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi

Nutrisyon Ekibi

Bina Turu Ekibi

Palyatif Bakım Ekibi
Akılcı İlaç Kullanım Ekibi
İlaç Yönetimi

Diyabetik Ayak Konseyi

verimlilik-yerinde-degerlendirme-hastane-rehberi-2018.png   saglikta-kalite-standartlari.png