Radyoloji

Klinik Hakkında

Radyoloji kliniğimizde aktif çalışan 20 uzman hekim, 3 eğitim görevlisi uzman hekim ve 7 asistan hekim görev yapmaktadır.

Doppler ultrason (2 oda), meme ultrasonu (1 oda) kadın doğum ultrasonu (2 oda), acil ultrason (1 oda) çocuk ultrason (1 oda) ve genel ultrason (4 oda ) olmak üzere kliniğimizde toplam 11 Ultrason polikliniği bulunmaktadır. Alt- üst ekstremite arter ve venöz renkli doppler incelemeleri, karotis – vertebral arter renkli doppler incelemeleri, portal ven ve abdominal renkli doppler incelemeleri, skrotal renkli doppler ve pelvik renkli doppler incelemeleri yapılabilmektedir. Kadın doğum radyoloji polikliniklerinde fetal ultrason, fetal renkli doppler ultrason, anomali taraması, yenidoğan ultrason incelemeleri yapılabilmektedir. Meme  ultrasonu ve meme renkli doppler incelemesi, mamografi değerlendirmesi meme polikliniğinde yapılmaktadır. Genel ultrason odalarında tüm abdomen , tiroid, yüzeyel doku, üriner, skrotal, pelvik ultrasonografi incelemeleleri yapılmaktadır.Günlük ultrasonografi başvurusu ortalama  1100 hasta olup acil ultrason haricinde randevu sistemi ile çalışılmaktadır.

Kliniğimizde biri acil servis diğer ikisi  poliklinik hizmetinde kullanılan iki adet 128 kesit, bir adet 256 kesit Bilgisayarlı Tomografi  ve ikisi 1,5 Tesla ,birisi 3 Tesla magnetik rezonans görüntüleme cihazları bulunmaktadır. Tomografi ünitelerinde tüm vücüt bölgelerine yönelik ilaçlı veya ilaçsız incelemeler yapılabilmektedir. MR ünitelerinde tüm vücüt bölgelerine yönelik ilaçlı veya ilaçsız incelemeler yapılabilmektedir.Günlük ortalama 500-550 kesitsel inceleme yapılmaktadır. Tetkik raporları yüklenici firma tarafından 3 mesai günü içinde verilmektedir.

Kliniğimiz bünyesinde bir adet floroskopi cihazı, 4 adet portabl röntgen, 2 adet dijital mamografi, bir adet kemik dansitometri cihazı,  9 adet dijital röntgen cihazı girişimsel radyoloji biriminde kullanılan biplan angiografi cihazı mevcuttur. 

Mide-duodenum grafileri, voiding sisto-üreterografiler, özefagografi, antegrad piyelografi, T-tüp grafisi foloroskopi cihazında yapılabilmektedir. 

Girişimsel radyolojide ultrason eşliğinde organ-doku biyopsileri, kalıcı-geçici diyaliz kataterleri, apse drenajı, perkütan nefrostomi, radyofrekans ablasyon, kalp dışında angiografik incelemeler, stent yerleştirilmesi, anevrizma tedavisi yapılabilmektedir.


05 Nisan 2022